$nbsp;

X

Chương trình học khối Mẫu giáo nhỡ lớp Water-CLIL tháng 7 năm 2019

Thân gửi ba mẹ chương trình học Khối Mẫu giáo nhỡ lớp Water-CLIL tháng 7 năm 2019 trong đường dẫn dưới đây:
1. CT học hè Water Clil T7
WaterCIL_Summer curriculum

Trân trọng!
Sunshine House